พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกตั้ง ซึ่ง เป็นเพียง 1 เสียง ที่ลงคะแนน ไม่เห็นชอบ ตามที่ นายกฯ เสนอ ให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ เป็น ผบ.ตร.คนต่อไป

โดยพล.ต.อ.เอก ระบุถึง บริบทกฏหมายการแต่งตั้งตำรวจ ที่จะต้องมีความเป็นธรรม มีการคำนึงถึงอาวุโส และความ…...