นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวถึงมุมมองและวิสัยทัศน์ด้านการบริหารงาน ในโอกาสพบสื่อมวลชน “Meet the Press: ร่วมพูดคุยกับเลขาธิการ ก.ล.ต.” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 หลังเข้ารับตำแหน่งว่า “เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ แต่ภายใต้อ…...