เลือกตั้ง 2566 – ครม.มีมติ อนุมัติต่ออายุ "อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์"

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 25 เมษายน 2566 ดังนี้

1. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ดังนี้

1. ผู้แทนองค์กรสตรีและองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ จำนวน 6 คน 1) นางถวิลวดี บุรีกุล 2) นางสาวศุธาฎา เมฆาวงศกุล 3) นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง 4) นายรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 5) นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย 6) นางสาวศิริพร ไชยสุต 2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านจิตวิทยา จำนวน 3 คน 1) นางปารีณา ศรีวนิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ 2) นายสมศักดิ์ ชลาชล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ 3) นางสาวชมพูนุท นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

เลือกตั้ง 2566 : “บิ๊กตู่” แจงช่วยคนไทยในซูดาน กลับถึงไทย 27 เม.ย.นี้

เลือกตั้ง 2566 : “บิ๊กป้อม” ปัดปราม “ชัยวุฒิ” หลังทัวร์ลงปมปราศรัย -ใช้โซเชียล

2. การโอนข้าราชพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอรับโอน นายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา (นักบริหารระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

3. การแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ครบกำหนดออกตามวาระ) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ดังนี้ 1. นายปริญญา แสงสุวรรณ ประธานกรรมการ 2. นายกฤชเทพ สิมลี กรรมการ 3. พลตำรวจโท เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ กรรมการ 4. นายชนินทร์ แก่นหิรัญ กรรมการ 5คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ กรรมการ 6. พลตำรวจโท กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ กรรมการ 7. นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการ 8. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ กรรมการ 9. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร กรรมการ 10. นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

4. การขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอต่อเวลาการดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ของ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 และครบกำหนด 4 ปี ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ต่อไปอีก 5 เดือน 25 วัน (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566