ศาลอาญาทุจริตฯ นัดสอบ 23 จำเลยคดีกำนันนก ขีดเส้นพิพากษา 22 เม.ย.67

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การและกำหนดวันนัดพิจารณาวันนี้ ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อท 206/2566 ระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 3 โจทก์ พันตำรวจตรี ก. ที่ 1 กับพวกรวม 23 คน ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และเพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง (คดีกำนันนก) จำเลย โจทก์ จำเลยทั้งยี่สิบสาม ทนายจำเลยทั้ง 23 คน มาศาลทั้งนี้ศาลได้แจ้งสิทธิให้จำเลยทั้ง 23 คนทราบแล้ว และจำเลยได้แต่งตั้งทนายความแล้ว

ข่าวดังข้ามปี 2566 : คดีใหญ่ “กำนันนก” สะเทือนแวดวงสีกากี แรงเกินรับไหวคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง!

อัยการ สั่งฟ้อง "กำนันนก" พร้อมพวก – แต่ ตร. 7 นายรอดคดี!

โดยศาลอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยทั้งยี่สิบสามฟังหลังมีทนายความแล้ว จำเลยทั้ง 23 คน ให้การปฏิเสธ โดยไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธจึงให้จำเลยทั้ง 23 คน ดำเนินการจัดทำคำแถลงประกอบคำให้การจำเลยโดยเพิ่มเติมมาภายใน 20 วัน นับแต่วันนี้และดำเนินการจัดทำเอกสารตามที่ศาลได้สั่งไว้ในรายงานกระบวนพิจารณา

เนื่องจากคดีนี้จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 5 และจำเลยที่ 22 ไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณา เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็ว ไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของจำเลยมากเกินสมควร อาศัยอำนาจตามพระบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 9 ศาลเห็นควรย่นระยะเวลาการพิจารณา โดยไม่จำต้องนัดตรวจสอบและ รวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี แตให้นัดตรวจพยานหลักฐานของศาลไปทีเดียวในวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น.

ทั้งนี้ศาลกำชับให้คู่ความดำเนินการตามคำสั่งศาลข้างต้นภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อทุกขั้นตอนในการพิจารณาคดี และเพื่อประโยชน์แก่คู่ความในการยุติธรรม คุ้มครองสิทธิผู้ที่ถูกคุมขังตามแนวนโยบายของศาลยุติธรรม ประธานศาลฎีกา และอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จึงเห็นควรพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 6 เดือน นับแต่วันรับฟ้อง แต่ทั้งนี้ศาลต้องได้รับความร่วมมือจากคู่ความทุกฝ่าย มิฉะนั้นอาจเกิดความล่าช้าได้ จึงกำชับคู่ความดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดนัดอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน

อนึ่ง เนื่องจากคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อให้ข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดีดำเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและเที่ยงธรรม อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 6 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 30 ศาลจึงออกข้อกำหนดห้ามมิให้โจทก์ จำเลยทั้ง 23 คน และทนายจำเลยทุกคน ให้สัมภาษณ์หรือเผยแพร่ข้อมูลในคดีใด ๆ ในทางที่อาจเกิดการกระทบกระเทือนต่อกระบวนการพิจารณาของศาล ต่อสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง จนกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีจะเสร็จสิ้น หากผู้ใดฝ่าฝืนอาจถือเป็นกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้

อย่างไรก็ตามในวันนี้ศาลได้กำหนดวันนัดไว้เบื้องต้นโดยให้นัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย ในช่วงวันที่ 5-7 มีนาคม วันที่ 12-14 มีนาคม และวันที่ 9-11 เมษายน 2567 และนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยวันนัดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมและอยู่ในดุลพินิจศาลโดยเคร่งครัด

ความเห็นเอกฉันท์! นิด้าโพลเผยผล ขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำ

อุตุฯ ประกาศเตือนอากาศหนาว อุณหภูมิลดสูงสุด 8 องศา